Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Luchtvervuiling houdt zich niet aan landsgrenzen. Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit in Maastricht niet gunstig. D66 neemt de gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging zeer serieus. Er zijn nog steeds te veel mensen in Europa die dagelijks ongezonde lucht inademen. Als het om onze gezondheid gaat, kunnen we niet ambitieus genoeg zijn. Wij willen dat de lucht in Europa in 2020 kwalitatief zo verbeterd is dat er geen aanzienlijke schade meer wordt aangericht aan gezondheid en milieu.

Een aantrekkelijke gemeente is schoon en veilig. Onderhoud en inrichting van de straat is bij uitstek een taak van de gemeente. Samen met inwoners en bezoekers is de gemeente verantwoordelijk voor het schoonhouden van straten, pleinen en het groen. D66 wil dat de gemeente zorgt voor goede faciliteiten, zoals voldoende afvalbakken en speciale hondenpoepbakken. Maastricht heeft gekozen voor het bestrijden van onkruid zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit is in het kader van duurzaamheid een goede keuze. D66 is voorstander van een goede en toegankelijke ecologische groenstructuur in de stad en het behoud van groene en historische landschapselementen in en rondom de stad, het dorp en de buurt. Groen draagt bij aan het afvangen van fijnstof. Niet elke buurt in Maastricht beschikt over voldoende groen. Bewoners, woningcorporaties, particulieren en de gemeente maken een plan om te komen tot een groenere en aantrekkelijke buurt. De gemeente moet daarbij de bewoners ondersteunen, zodat die zelf tot een haalbaar en door de buurt gedragen plan komen.

D66 is groot voorstander van het Maastrichts Energie Akkoord (MEA). De komende jaren moet de gemeente meer doen om te voldoen aan de klimaateisen zoals die in Parijs zijn afgesproken. Initiatieven zoals de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie die het aanbrengen van zonnepanelen stimuleert, juicht D66 toe. D66 is groot voorstander van het inzetten van energiecoaches. Die geven advies op maat aan huiseigenaren over de manier waarop zij op hun energie(kosten) kunnen besparen. D66 heeft ervoor gepleit dat deze energiecoaches ook ingezet kunnen worden voor huurders. Daarvoor is afstemming met woningbouwcorporaties en met particuliere verhuurders noodzakelijk. Daarnaast dient de gemeente dit initiatief actief te promoten.

Iedere inwoner maakt dagelijks veel keuzes, keuzes die vaak ook gevolgen voor het milieu hebben. D66 is als liberale partij in principe van mening dat inwoners vrij zijn om die keuzes zelf te maken. Dat betekent echter niet dat de overheid daar geen rol in heeft. D66 is van mening dat het een taak is van de overheid, en dus ook van de gemeente, om inwoners bewust te maken van de gevolgen van hun keuzes en hen ook te informeren over de keuzemogelijkheden. D66 vindt dat de overheid milieuvriendelijke keuzes moet ondersteunen. De overheid moet bijvoorbeeld mensen belonen die in duurzaamheid van hun huis investeren zoals het niet belasten van huishoudens die via zonnepanelen op hun dak stroom opwekken en dat afdragen aan het net.

Bij afvalverwerking is ons devies: de vervuiler betaalt. Dat betekent dat besparingen op afvalverwerking beloond moet worden. Minder kosten betekent dat inwoners dat in hun eigen beurs moeten kunnen voelen. Op het gebied van afvalscheiding, hoort Maastricht bij de koplopers. Die trend moeten we doorzetten. Daarnaast pleit D66 voor een intensievere samenwerking op regionaal niveau op het gebied van afvalinzameling en verwerking.

D66 wil dat er meer oplaadpunten voor elektrische auto’s komen in Maastricht. Daarnaast vindt D66 het een goede zaak als de gemeente het gebruik van leenfietsen stimuleert onder meer door voldoende stallingmogelijkheden hiervoor te creëren.

Warmtenet

D66 vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen voor een groen warmtenet. De industrie kan zijn restwarmte aan dit warmtenet leveren en een groen warmtenet kan ook de energie afnemen van een biomassacentrale waarin ons groenafval en mogelijk ook rioolwaterzuiveringsslib wordt verwerkt. Zo maken we gebruik van de energie die al in de gemeente aanwezig is en worden we minder afhankelijk van duur aardgas en vervuilende steenkool. D66 wil dat een totaalpakket aan maatregelen wordt onderzocht met als doel dat het duurzaamheidsbeleid uiteindelijk budgetneutraal kan worden uitgevoerd. Bedrijven die duurzaam produceren hebben de toekomst. D66 wil groene en maatschappelijk verantwoorde koplopers ondersteunen. D66 Maastricht wil samenwerking stimuleren tussen bedrijven onderling en met de wetenschap, zodat duurzame oplossingen worden gevonden. In Maastricht ziet D66 kansen om de energie die al in de stad is, beter te benutten (bijvoorbeeld door gebruik te maken van industriële restwarmte, groenafval, zuiveringsslib, de stroming van de Maas, wind en zon). Dat zijn kansen voor het milieu èn voor de werkgelegenheid. De gemeente Maastricht moet duurzame oplossingen van particulieren en de industrie stimuleren en zo nodig zelf het initiatief nemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018