Steun ons en help Nederland vooruit

Internationalisering

Maastricht is de meest internationale stad van Nederland. Maastricht ligt in het hart van één van de dichtstbevolkte regio’s van Europa. Dat biedt veel mogelijkheden.

De afgelopen jaren hebben we vooral op cultuurgebied de grensoverschrijdende samenwerking gerealiseerd. Die ontwikkeling moeten we koesteren door grenzeloos te denken, te werken en te leven. Maastricht is de geboortestad van de euro, we hebben een United World College en steeds meer buitenlandse studenten vinden hun plek in Maastricht. De komende jaren moeten we meer richting Brussel kijken dan naar Den Haag. Maastricht als stad in de Euregio heeft er groot belang bij dat de nationale grenzen geslecht worden. Op Europees niveau heeft D66 daartoe een aantal ambities zoals het wegnemen van barrières voor grensoverschrijdend vervoer. Afzonderlijke nationale regels blokkeren te vaak grensoverschrijdend vervoer. D66 wil dat de lidstaten heldere Europese vervoersstandaarden afspreken. Van wegenvignetten tot eisen aan rij- en rusttijden; van rijbewijzen tot veiligheidssystemen op het spoor en verbetering van gebrekkige spoor- en wegverbindingen. Betere en snellere openbaar vervoervoorzieningen in de Euregio zijn voor ons: een goede treinverbinding via Luik naar Brussel, een snelle treinverbinding naar Aken en een tramlijn naar Hasselt.

Vrij verkeer

D66 is groot voorstander van het vrij verkeer van werknemers binnen Europa. Dat geeft Nederlanders de vrijheid om in andere landen aan het werk te gaan. Omgekeerd kunnen we buitenlands talent naar ons land halen om knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt op te lossen, zoals het tekort aan mensen met een technische achtergrond. Op langere termijn helpt het de krapte op de arbeidsmarkt door vergrijzing tegen te gaan en op korte termijn draagt het bij aan het oplossen van de grote jeugdwerkloosheid die Europa teistert. Om deze mobiliteit te vergroten willen wij een verbeterde erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties. Vrij verkeer van diensten en van werknemers moet ook nadrukkelijk worden geregeld voor de zorgsector en medische sector. Wanneer wij arbeidsvoorwaarden, regels over arbeidsomstandigheden en onderdelen van de sociale zekerheid beter op elkaar afstemmen, nemen we barrières voor mobiliteit weg. D66 vindt dat van personen die een beroep doen op Nederlandse sociale voorzieningen verwacht mag worden dat zij Nederlands leren.

Europa wordt steeds meer ons binnenland. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Deze ontwikkelingen vragen om veranderingen van de inrichting van de samenleving. Ook de ligging van Zuid-Limburg, zowel Euregionaal als internationaal, zorgt voor specifieke problemen maar biedt ook perspectief. Voor D66 staat gerichtheid op de toekomst van Zuid-Limburg in de Euregio, centraal. Vragen als: hoe willen we straks wonen, leren, werken, sporten, cultuur beleven en beoefenen en recreëren in een gebied waarin minder mensen wonen, en waar in verhouding steeds meer ouderen wonen, zullen in de komende periode steeds vaker gesteld worden. Hoe kunnen we de samenleving optimaal inrichten?

De kwaliteit van het Europese onderwijs is gebaat bij internationale mobiliteit en uitwisseling van studenten, docenten en onderzoekers. Dit kan verder ondersteund worden door het effectiever maken van bestaande Europese programma’s zoals Erasmus + waarmee studenten op uitwisseling kunnen naar andere landen. Ons goede onderwijs kan een exportproduct zijn wanneer Ierse, Poolse en Spaanse en nog vele andere studenten hier hun opleiding volgen. Door diploma’s en studieresultaten internationaal te erkennen, vinden talent en opleiding elkaar sneller en beter. Het aanvragen en verkrijgen van een visum voor onderwijs- en onderzoekuitwisseling moeten gemakkelijker worden. Wetenschappers moeten eenvoudig en zonder grote sociale zekerheidsproblemen in een ander Europees land aan de slag kunnen. De Europese Unie moet grensoverschrijdende samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstituten stimuleren en hiervoor meer geld beschikbaar stellen. Zo gaan prestaties en de internationale aantrekkingskracht van de Europese topuniversiteiten en hogescholen omhoog. Aandacht voor internationaal ondernemerschap en talenkennis, beginnend bij Duits en Frans, in alle delen van het voortgezet onderwijs in Nederland, versterkt de fundamenten voor internationale economische groei. Grensoverschrijdend onderwijs ligt het meest voor de hand in grensgebieden. Praktische barrières, zoals in leerlingenvervoer, moeten hier worden verwijderd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018