Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

Eén gezin – één plan – één regisseur

In de visie van D66 ondersteunt de gemeente inwoners bij het regisseren van hun eigen leven en participatie in de samenleving. Verbinding leggen tussen de verschillende taken in het sociale domein is volgens D66 essentieel om beleid op lokaal niveau succesvol uit te voeren (bijvoorbeeld bij multi-probleemgezinnen). Ondersteuning en zorg kunnen beter worden afgestemd op wat daadwerkelijk nodig is als gebruik wordt gemaakt van het principe: één gezin – één plan – één regisseur.

D66 vindt dat bij het uitvoeren van de kerntaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de focus moet liggen op hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, chronisch zieken en inwoners met een (tijdelijke) functiebeperking en bij hulpbehoevenden (jong en oud) die sociaal geïsoleerd dreigen te raken. Eenzaamheid is immers een groot probleem.

De gemeente moet zorgen dat deze kwetsbare groepen ook daadwerkelijk kunnen (blijven) participeren in de maatschappij. D66 wil het gebruik van het persoonsgebonden budget (PGB) stimuleren zodat mensen meer hun eigen toekomst kunnen bepalen. Vrijwilligerswerk en mantelzorg vormen een belangrijk fundament van een leefbare en open samenleving waaraan iedereen kan deelnemen.

D66 vindt dat slimmer gebruik kan worden gemaakt van vrijwilligers en mantelzorgers en stimuleert mogelijkheden om de werkdruk te verlichten. Organisaties die zorgvrijwilligers ondersteunen leveren hier een belangrijke bijdrage aan en moeten door de gemeente blijvend worden ondersteund.

D66 vindt dat opvoeden de verantwoordelijkheid van ouders is. Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost, moet er professionele hulp voorhanden zijn. D66 is voorstander van een algemene laagdrempelige voorziening voor jongeren met (psychische) problemen die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Jongeren worden hier ontvangen door leeftijdsgenoten en ervaringsdeskundigen en kunnen hier anoniem hun verhaal doen. Door in te zetten op een dergelijk laagdrempelige preventieve voorziening, worden problemen sneller herkend en opgelost.

Vroegtijdige signalering en preventie zijn belangrijk om mogelijk grotere problemen te voorkomen. We willen dat professionals samenwerken en informatie uitwisselen over gezinnen. D66 gelooft in de eigen kracht van ouders/opvoeders en kind om te komen tot adequate oplossingen voor hun problemen bij de opvoeding, waar nodig ondersteunt door hulpverleners. D66 wil dat het kind betrokken wordt bij het bedenken van oplossingen.

Gelijkwaardigheid

Hulpverleners kennen de mensen in de wijk en de problemen die daar spelen. Daarom zijn wij voorstander van sociale (wijk)teams. D66 wil een leidende rol voor hulpverleners in de jeugdhulp, bijvoorbeeld als de regisseur/het aanspreekpunt.

Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig. Iedereen moet zich in Maastricht thuis kunnen voelen. Tolerantie is voor D66 het uitgangspunt. D66 beschouwt iedereen die in de gemeente woont als inwoner. We willen een gemeente zijn waarin ruimte is voor verschillende culturen en leefstijlen. De gemeente kan in belangrijke mate er aan bijdragen dat iedereen zich thuis voelt en iedereen kan zijn wie hij of zij is.

De samenleving gaat steeds meer uit van de eigen kracht van bewoners en ondernemers. Daarbij gaat het om het effectief organiseren van de (denk)kracht die Maastricht rijk is. Gebruik maken van de kracht in een wijk waar inwoners hun eigen buurtcentrum runnen bijvoorbeeld. De rol van de gemeente is die van een partner en niet een van ‘in alles voorop gaan’. Waar nodig moet de gemeente partijen ondersteunen, voorwaarden scheppen en bovenal barrières wegnemen. Waar dat wenselijk is, zal de gemeente de richting aangeven die het gezamenlijk belang dient. En waar dat voortvloeit uit haar publieke taak moet de gemeente voor zover nodig zorgen voor voorzieningen, handhaving en bescherming van (mensen)rechten.

Waar mogelijk kan technologie helpen in het behouden van de eigen regie over je gemeentelijke gegevens. Door gebruik te maken van technologische mogelijkheden als een blockchainsysteem is het mogelijk zelf digitale transacties te doen zonder bijvoorbeeld de tussenkomst van een bank, de gemeente of het kadaster. D66 wil dat de gemeente deze technologische mogelijkheid gaat gebruiken in het belang van de inwoners.

D66 wil blijvend aandacht besteden aan het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in onderwijs, ouderenbeleid, veiligheid, sport en religieuze kring. Belangrijk is daarbij vrijwilligers uit verschillende bevolkingsgroepen en organisaties te betrekken bij de voorlichting hierover en initiatieven te ondersteunen waarbij verschillende bevolkingsgroepen met elkaar de dialoog aangaan. Het COC Limburg is daarbij een belangrijke partner voor de gemeente.

Uit cijfers van de GGD blijkt dat Zuid-Limburg te maken heeft met relatief hoge aantallen tienerzwangerschappen, soa’s en seksuele grensoverschrijding, waarbij bepaalde kwetsbare groepen in beeld komen. D66 vindt dat de gemeente preventie op dit gebied moet stimuleren, bijvoorbeeld door het ondersteunen van lespakketten zoals ‘Lang leve de liefde’ en ‘Relaties en Seksualiteit.’

Laatst gewijzigd op 22 november 2018